Stel cookie voorkeur in

Vragen over de fusie

Presentatie bijeenkomst ouders en verzorgers over voorgenomen fusie op 4 nov. 2019

Maandag 4 november was er een bijeenkomst voor ouders en/of verzorgers over de voorgenomen fusie tussen De Basis en Fluvius. Er werden betrokken, kritische en bezorgde vragen gesteld die we goed hebben verkend en doorgesproken.

U kunt hier de presentatie inzien. 

Presentatie bijeenkomst voor medewerkers over fusieplan 4 november 2019

Maandag 4 november was er een bijeenkomst voor medewerkers over de voorgenomen fusie tussen De Basis en Fluvius. Er werden betrokken, kritische en bezorgde vragen gesteld die we goed hebben verkend en doorgesproken.

Hier kun je de presentatie inzien. 

Waarom is deze fusie aan de orde?

Sinds 2015 werken de schoolbesturen De Basis en Fluvius intensief samen als DeBasisFluvius om een toekomstbestendig schoolbestand van kwalitatief hoogwaardige scholen te kunnen garanderen. Wetgeving van dat moment maakte fuseren nog niet mogelijk. Dat is nu wel zo. Het doel is nu dan ook om deze samenwerking te formaliseren.

Zijn er ook andere scenario’s aan de orde geweest?

Diverse vormen van samenwerking zijn onderzocht. Tot dit moment werkten de besturen samen in een Personele Unie en een Shared Service Centrum. Van de overige samenwerkingsmogelijkheden die in de verkenning zijn onderzocht, biedt de bestuurlijke fusie de meeste kansen om te komen tot een gedegen, niet-vrijblijvende samenwerking waarvan de scholen voordelen ondervinden.

Welke voordelen biedt de fusie?

Door de stichtingen samen te voegen ontstaat er bijvoorbeeld één geïntegreerd strategisch beleid, komen meer middelen beschikbaar voor het onderwijs door synergie- en efficiëntievoordelen. Ook zijn er meer mogelijkheden voor het personeel als onderdeel van een grotere organisatie.

Lopen we ergens risico’s door de fusie?

Uit het onderzoek is gebleken dat dit niet aan de orde is. Daarnaast werken beide stichtingen al zo intensief samen dat de formele fusie weinig gevolgen heeft voor de praktijk.

Heeft het gevolgen voor de keuzevrijheid van ouders?

De fusie heeft geen effect op de keuzevrijheid van ouders en leerlingen in de regio. Keuzevrijheid houdt in dat leerlingen en hun ouders kunnen kiezen voor het onderwijs dat het beste past bij hun levensovertuiging, opvattingen over onderwijs en capaciteiten en ambities. De keuzevrijheid voor ouders en leerlingen blijft intact na deze bestuurlijke fusie.

Heeft de fusie dan gevolgen voor het aantal scholen van de Basis of Fluvius?

Deze bestuurlijke fusie heeft geen gevolgen voor het aantal en de spreiding van de scholen. Het
onderwijsaanbod blijft behouden, evenals de locaties waarop het onderwijs wordt verzorgd en de
denominatie van de scholen. De fusie verandert hier niets aan.

Wordt de organisatie niet zodanig groot dat de scholen daar last van krijgen?

Het bestuur is er alert op dat de betrokkenheid die er nu bij personeel en ouders van de scholen is,
minstens zo blijft. De schoolleiders zijn in de communicatie naar leerlingen, ouders en het team een
belangrijke schakel. Dat blijven ze. Daarnaast verandert er niks in vergelijking met de huidige situatie,
de samenwerking was er al.

Verandert er iets in de scholen qua onderwijs?

Op het gebied van onderwijs en kwaliteit ligt het zwaartepunt bij de scholen. De fusie zal weinig of
geen verandering brengen, omdat er sprake is van een fusie op bestuurlijk niveau. De scholen blijven
na de fusie bestaan en behouden hun autonomie bij het bepalen van onderwijsconcepten en -methoden binnen de stichtingskaders.

Komen personeelsleden nu opnieuw in dienst?

Al het personeel dat bij De Basis en Fluvius op basis van de cao primair onderwijs (PO) is
aangesteld en betaald wordt uit middelen die voor de scholen bestemd zijn, wordt van rechtswege
overgedragen naar de nieuwe stichting. Diensttijd en arbeidsverleden worden overgenomen tussen
de fuserende partners. De stichting wordt de werkgever van deze werknemers. Alle opgebouwde
rechten en plichten gaan van rechtswege over en blijven bestaan. Daarin verandert dus niets.

En individuele afspraken met personeel?

Alle personeelsleden worden aan een nadere vlootschouw onderworpen waarbij wordt vastgesteld
welke individuele afspraken er met personeelsleden zijn gemaakt. Deze worden vastgelegd bij de
overgang van personeel naar de nieuwe organisatie.

Kan ik als personeelslid op een school geplaatst worden waar ik niet voor kies qua identiteit?

Veel medewerkers kiezen of kozen bewust voor een specifieke identiteit binnen
het bijzonder of openbaar onderwijs. Daar blijven we recht aan doen.

Zijn er gevolgen voor de medezeggenschap?

Nee, al vanaf 2016 werken de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden al samen, vanaf 01-
08-2018 is er al sprake van één gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Daar verandert dus
niets.

Per wanneer vindt de fusie plaats?

De fusie zal per 01-03-2020 geëffectueerd worden.

In het nieuws kwam onlangs informatie over de fusietoets voorbij. Wat betekent dit voor deze fusie?

In 2018 diende minister Arie Slob (Onderwijs) een wetsvoorstel in die de fusietoets voor het
primair (po) en voortgezet (vo) onderwijs moet afschaffen. Deze moet per 1-1-2020 van kracht
worden. De fusietoets levert een gevaar op voor het behoud van diversiteit, bereikbaarheid en
kwaliteit van scholen. In verschillende regio’s is het aantal leerlingen de afgelopen jaren flink
teruggelopen. Een fusie van besturen kan voorkomen dat scholen te klein worden en omvallen,
waardoor diversiteit verdwijnt en ouders niets meer te kiezen hebben. Maar omdat de fusietoets
erg complex is, deze veel administratieve rompslomp met zich meebrengt en omdat het vaak lang
duurt voordat besturen weten waar ze aan toe zijn, zien vele nu vaak van zo’n reddende fusie af.
In aanloop naar de wetswijziging, geldt sinds 1 augustus 2018 voor po en vo alvast een lichtere,
procedurele, toets. We gaan ervan uit dat we goed door deze lichte, procedurele toets komen.
Inmiddels heeft de Tweede Kamer op 10 september 2019 ingestemd met het wetsvoorstel om de
fusietoets af te schaffen. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vindt plaats op 15 oktober 2019.

Wat is het effect van de fusie op de spreiding van onderwijsvoorzieningen in de regio?

Als gevolg van een eventueel bestuurlijke fusie zullen aanbod en bereikbaarheid van voorzieningen en faciliteiten niet wijzigen. De voorgenomen fusie van beide schoolbesturen heeft geen effect op de spreiding en omvang van het aantal scholen in brede zin. Denk daarbij aan onderwijslocaties, huisvesting, administratieve ondersteuning, helpdesk, ICT, bibliotheekvoorzieningen en ondersteuning van kinderen met bijzondere leerbehoeften.

Wat is het effect van de fusie op de diversiteit van scholen en aanbod?

Door de vorming van een samenwerkingsbestuur ontstaat er een stichting met openbare en bijzondere scholen. De nieuwe stichting is gericht op het behoud van een divers aanbod van openbare en bijzondere scholen. De bestuurlijke fusie heeft niet als doel om scholen samen te voegen. Verschillen tussen de scholen worden nadrukkelijk behouden en er zijn geen gevolgen voor de variëteit van het onderwijsaanbod. Door de fusie kan juist een breed en toegankelijk onderwijsaanbod in stand worden gehouden. Scholen blijven ruimte houden om keuzes ten aanzien van hun eigen onderwijsaanbod en daarmee de diversiteit van onderwijs te maken.

Op deze pagina beantwoorden we veelgestelde vragen over de fusie. Deze pagina vullen we gedurende de fusieperiode aan, mochten er meer vragen bijkomen. 
Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar communicatie@debasisfluvius.nl. Tot en met maart brengen we via regelmatige updates belanghouders op de hoogte over waar we staan in het traject. 

 

For the English version of this page, click below.

Questions about the merger