Stel cookie voorkeur in

Jaarverslag 2018

Een gezamenlijke visie op leren 
Een gezamenlijke visie op leren Alle kinderen beschikken over talenten, kwaliteiten en capaciteiten. In 2018 is onze onderwijsvisie toegespitst op: ieder kind kan alles leren. Een aanscherping met vérstrekkende consequenties voor alle betrokkenen bij onze onderwijsorganisatie. 

We zijn in 2018 jaar collectief afgestudeerd op de CBE-leergangen Effectiviteit van persoonlijk leiderschap; Leidinggeven aan verandering en Opbrengstgericht onderwijs. Hiermee werd de basis gelegd voor onze aangescherpte visie Ieder kind kan alles leren. Halverwege 2017 ging het namelijk nog niet zoals we wilden. We hadden nog niet de goede reactie op problemen, de score op effectiviteit van persoonlijk leiderschap was niet voldoende en daarom zeen we deze leergangen in voor alle directeuren, senior-stafleden, onze high potentials en het College van Bestuur. De leergangen zijn daarmee de onderleggers geworden voor onze organisatieontwikkeling. 

Medio 2018 besloten we op basis van onze leerresultaten een gezamenlijke expeditie te starten. Onze bestemming: de plek waar ieder kind alles kan leren, Ieki-Ka-allé genaamd. De 35 directeuren van onze scholen geven hetgeen ze geleerd hebben nu zelf vorm in hun scholen. Dus eerst ontwikkelden we een collectieve methodiek, vervolgens personifiëren we op schoolniveau. Alle scholen ontwikkelen nu een visie op leren. Ze bevragen elkaar op: Waar staan we als school voor? Hoe verhouden we ons tot wat in de wijk nodig is? Als je wilt dat het vakmanschap van leerkrachten zich blij ontwikkelen, achten we professionele leergemeenschappen in de scholen onontbeerlijk. In leerteams groeit de professionaliteit van leerkrachten door samen verantwoordelijk te zijn voor een bouw in plaats van alleen voor de eigen klas. Ook meesterschap kan zich zo beter ontwikkelen. Leerkrachten kunnen zich specialiseren en excelleren op een specifiek onderdeel en teamleden gaan elkaar gaan aanvullen. Met ons allen gaan we voor een acht voor vakbekwaamheid! 


De school in de wijk 
Daarnaast worden per wijk directeurenleerkringen opgezet. Jeugdbeleid, de maatschappelijke educatieve agenda, passend onderwijs en samenwerking met de wijkteams zijn onderwerpen die hier aan de orde komen. Op wijkniveau wordt niet geconcurreerd, we richten ons dus niet alleen op de kinderen van onze eigen scholen. We onderscheiden ons wel, want ouders moeten immers kunnen kiezen voor een concept waar hun kind het best op z’n plek is. Leerkrachten worden zich door deze hele ontwikkeling meer en meer bewust dat zij een bijdrage leveren aan een levenslang doorgaande leerlijn van het kind. Dit besef maakt dat je je afvraagt waar het kind vandaan komt en waar het zich naartoe ontwikkelt. Een verbinding van buiten- en binnenschools leren is het door ons gewenste gevolg. 

Arnhem in beweging 
We waren in 2018 trekker in het proces om met brede maatschappelijke betrokkenheid te komen tot een stedelijke agenda Jeugd, als opmaat voor het coalitieakkoord 2019-2022. Met het manifest Wij zijn Samen Arnhem als klinkende uitkomst. We zijn onverminderd actief in Arnhems Onderwijsje het platform voor onderwijskracht en we steunen Arnhem Meestert, het initiatief om tot een duurzame toename van het aantal mannen in het onderwijs te komen. Verder is in 2018 uitvoering gegeven aan het integraal huisvestingsplan Arnhem. Veel van onze scholen behoeven nieuwbouw of renovatie. 
Na het vertrek van bestuurder Manon Ketz halverwege 2018 kozen we voor een interim-oplossing om vol in te blijven zeen op het gewenste transformatieproces. Charlotte van Zuylen houdt als ervaren verandermanager onze organisatie op scherp en stelt systemen ter discussie. Ook belangrijk was de zoektocht naar kaders en de visie op toezicht. Dat is nog niet afgerond, maar zal komend jaar leiden tot een duidelijke positionering van bestuur en toezicht. 

‘In control’ op expeditie 
We zijn een expeditie gestart om onze droom en ambities gezamenlijk waar te maken. De bestemming kennen we; de weg ernaar toe is een gezamenlijk avontuur. Op de korte termijn heeft het de meeste invloed op de positie van de schooldirecteuren, de staf en het college van bestuur. De gedane investeringen op gebied van ICT en de financiële- en personeelsadministratie zorgen dat maatwerk mogelijk is, juist omdat we ‘in control’ zijn. 

Een teken dat we op de goede weg zijn, is de uitkomst van de tweede meng van ons leiderschap. We hebben onszelf enorm verbeterd en scoren nu boven de benchmark! Heel voorzichtig durven we dit al te koppelen aan een positief effect op de leerprestaties van de kinderen: de eindtoetsscores laten een tendens naar boven zien. Want daar is het ons natuurlijk allemaal om te doen: het beste onderwijs voor alle kinderen in Arnhem en Renkum! 

drs. S.M.D. (Sylvia) Veltmaat en C.H.B.C. (Charlotte) van Zuylen College van Bestuur “De wil ís er. Al onze schooldirecteuren hebben gezegd: ‘Wij gaan mee op reis’. Daarmee gaan we onze 800 leerkrachten meenemen.” (Sylvia Veltmaat) “We genieten van de reis, omdat de bestemming zo mooi is.” (Charlotte van Zuylen) 

‘Ieder kind kan alles leren’

Klik hier om het complete bestuursverslag DeBasisFluvius te lezen.