Stel cookie voorkeur in

Toezicht

De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan majeure beslissingen, fungeert als klankbord en werkgever van het bestuur en houdt toezicht op het beleid. In navolging van het bestuur, zijn in 2017 de twee Raden van Toezicht van de stichtingen De Basis en Fluvius samengegaan. Peter van Dongen is sinds 1 januari 2017 onafhankelijk voorzitter van de Raad van Toezicht van DeBasisFluvius. “Wat me direct opviel was dat er op geen enkele laag in de organisatie discussie was over het feit van samengaan van de twee schoolbesturen. Iedereen ziet de sterke meerwaarde. De vraag is vooral ‘Hoe dan?’ en ‘Wat moeten we doen om dit te concretiseren?’ Met het College van Bestuur staan we samen voor de nieuwe organisatie en ik moet zeggen: Dat geeft veel energie! We willen vooruit en pakken aan.”

Toezichtfunctie
De Raad van Toezicht toetst of de in de strategie en jaarplan opgenomen voornemens worden gerealiseerd. Dit gebeurt met managementrapportages op zowel school- als centraal niveau. Het toezicht op de onderwijskundige prestaties vindt plaats met diverse informatiebronnen over de ontwikkelingen in de scholen: PAS-monitor, leerlingenaantallen, rapportages van de Inspectie Onderwijs en gegevens van de Cito-eindtoetsen. Voor het toezicht op de financiële positie en interne beheersing zijn de financiële kaderbrief, de begroting, de meerjaren-begroting en periodieke managementrapportages het toetsingskader. Over het financiële jaarverslag is overleg gevoerd met de accountant waarbij de Raad van Toezicht kennis nam van de Managementletter. De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend aan de jaarrekening 2016, aan het Meerjarenbeleidsplan en de begroting 2017.

Samenstelling Raad van Toezicht 

Jan Strengers (portefeuille Auditcommissie) Rosanne de Groot (portefeuille Auditcommissie) Patrick Eckringa (portefeuille Commissie Onderwijs en Kwaliteit) Natalja Stommels (portefeuille Renumeratiecommissie)
Bert de Jong (portefeuille Commissie Onderwijs en Kwaliteit) Marian Louppen-Laurant (portefeuille Renumeratiecommissie) en Peter van Dongen, voorzitter (portefeuille Identiteit) 

In 2017 heeft de Raad van Toezicht twee keer een werkbezoek gebracht aan in totaal zes scholen in verschillende wijken. Dit biedt niet alleen een praktisch perspectief op het dagelijks functioneren van de scholen, maar ook op de diversiteit van het onderwijs en de specifieke omstandigheden van een school, als onderdeel van de wijk waarin deze is gevestigd. Peter van Dongen: “Het is fascinerend om te zien hoe scholen het onderwijs zo goed mogelijk organiseren voor de kinderen. Ik zie directeuren met opgestroopte mouwen op de schoolpleinen. En ook leerkrachten die op de drempel van het klaslokaal elk kind ’s morgens verwelkomen met een handdruk. Met een blik in de ogen zien ze hoe het met het kind gesteld is die dag. Op scholen waar veel vluchtelingen zijn een belangrijke manier om te zien wie die dag een beetje extra aandacht nodig heeft.”

Governance
De Raad van Toezicht onderschrijft en handelt naar de code Goed Bestuur zoals door de PO-raad opgesteld. Daarnaast zijn governance afspraken vastgelegd. In 2017 is een aantal documenten geharmoniseerd en geactualiseerd.

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. Per 1 januari 2017 zijn drie leden vanuit Fluvius en drie leden vanuit De Basis doorgegaan in de nieuwe Raad van Toezicht, waarvoor een onafhankelijk voorzitter werd aangetrokken. Alle leden zijn over en weer benoemd voor beide stichtingen. Medio 2018 gaat de Raad van Toezicht terug naar vijf leden. Per 1 januari 2018 treden twee leden af. De wervingsprocedure ter vervanging heeft in het najaar 2017 plaatsgevonden.

De Raad van Toezicht wordt bezoldigd conform de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Bij de samenstelling is rekening gehouden met een spreiding van competenties op het gebied van bestuur, kwaliteit van onderwijs, HRM, financiën en risicomanagement. Ook de portefeuille Identiteit is belegd. De leden van de Raad van Toezicht verrichten geen werkzaamheden of bekleden geen (neven-)functies die strijdig zijn met het belang van de stichtingen of kunnen leiden tot belangenverstrengeling. Een rooster van aftreden waarborgt de continuïteit van toezicht op de langere termijn. De Raad van Toezicht fungeert met integrale verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden gezamenlijk verantwoordelijk zijn. De kwalificaties waaraan (een lid van) de Raad van Toezicht moet voldoen, zijn vastgelegd in de profielschets Raad van Toezicht. 

Voorzitter Van Dongen: “Het is een verademing om het belang van het kind vanuit alle geledingen centraal te stellen. Op de scholen, in de GMR, de Raad van Toezicht: iedereen wil het samen doen. Hoe we de gebundelde krachten optimaal kunnen richten is nog een uitdaging. Het accent ligt snel op convergentie van bedrijfsvoering, maar van begin af aan is het vraagstuk op onderwijskwaliteitsgebied: ‘Modern onderwijs wat vraagt dat nou van medewerkers, qua professionaliteit en leiderschap?’ We reflecteren kritisch op hoe het gaat, denken mee, onze rol reikt veel verder dan de bedrijfsvoering. De kwaliteit moet zodanig zijn dat de kinderen er beter van worden.” 

“Een zodanige kwaliteit dat de kinderen er beter van worden.”

drs. P.C.A. (Peter) van Dongen MSc is sinds 1 januari 2017 voorzitter van de Raad van Toezicht

 

Ga naar:

Onderwijs & Kwaliteit

 

Medezeggenschap

 

Innovatie en ICT

 

Human Resource Management

 

Bedrijfsvoering

 

Terug naar Jaarverslag