Stel cookie voorkeur in

Onderwijs en kwaliteit

DeBasisFluvius wil het beste halen uit ieder kind, maar hoe weet je nou wat een kind kán? Rebekka Bersee is adviseur Onderwijs & Kwaliteit: “Deze vraag komt voort uit de strategische ontwikkeling die we met onze scholen doormaken. We hebben opbrengstverplichtingen op het gebied van taal, rekenen en een stukje burgerschap. Maar we willen meer, want onze strategie is immers gericht op het beste doen voor íeder kind. Op veel plekken kunnen de eindopbrengsten omhoog, ook op scholen met een kansrijke populatie die boven de inspectienormen scoren.

Aldus hebben we in 2017 de effectiviteit van de instructie op de kaart gezet. Scholen werken aan hun visie op leren, op organiseren en op ontwikkeling van professionaliteit. Vanuit ons kwaliteitskader zijn we ook meer gaan sturen op de onderwijskwaliteit in de groepen. We zijn normstellender geworden. We hebben niet alleen hoge verwachtingen van de kinderen, maar zeker van de scholen. Goed onderwijs betekent bij ons ook: omgaan met verschillen. We beloven dat er voor elk kind een oplossing is en we vinden dat we daar nog beter in kunnen worden. Toch blijkt uit de jaarlijkse tevredenheidspeilingen dat in 2017 veel goed is gegaan: leerlingen en ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over onze scholen.” 

Centrale eindtoetsscoresDeBasisFluvius
Arnhemse scholen
De 18e editie van de Arnhemse Monitor PO, die stichting PAS voor de Arnhemse schoolbesturen uitbrengt, geeft informatie over onze eindopbrengsten. In 2017 vallen de gemiddelde scores opnieuw binnen de onder- en bovengrens van de inspectienorm.

Het Mozaïek 
Het Mozaïek heeft in 2017 voor het vijfde jaar op rij de beoordeling excellente school gekregen. De school blinkt uit bij het realiseren van grote leerwinsten bij kinderen uit een onderwijsvoorrangsgebied. Door het bieden van rust, orde en structuur en kinderen op een positieve manier te benaderen, ontstaat een positief op leren gericht klimaat. Qua onderwijsleerproces is Het Mozaiek een voorbeeld voor andere scholen waar het gaat om het vergroten van de kansengelijkheid. 

Rivers International School Arnhem
In 2017 is Rivers International School Arnhem in de wijk Schuytgraaf in gebruik genomen. De buitenlandse leerlingen van zowel Primary (basisonderwijs) als Secondary (voortgezet onderwijs, onderdeel van het Lorentz Lyceum van Quadraam) bouwen hier aan een ‘warm and welcoming community both global and local’. Ook is een ‘pre-school’ (SKAR) opgenomen in het gebouw. De school fungeert als ontmoetingsplek voor de expatfamilies van de schoolgaande kinderen. De schoolinspectie gaf een uitstekende beoordeling van de kwaliteit van het internationale onderwijs. Het aantal leerlingen is afgelopen jaar flink toegenomen.

Renkumse scholen
De drie Renkumse scholen hebben een ‘basisarrangement’. De Bernulphusschool heeft voor het eerst een andere eindtoets afgenomen (de IEP) en scoort boven de inspectienorm. Beide andere scholen scoren conform inspectienorm. 

Klachten
In 2017 is een bredere klachtenbemiddelingscommissie ingericht. De rollen van adviseur en klachtenbehandelaar in één persoon zijn hiermee gescheiden. Er zijn twee externe klachtenfunctionarissen aangesteld om de eerste hoor- en wederhoor namens het bestuur uit te voeren. Dit heeft geleid tot werkdrukvermindering rondom de klachtenprocedure bij de staforganisatie. Als gevolg van deze wijziging in de werkwijze is ook de klachtenprocedure aangepast.

In 2017 heeft de commissie dertig klachten behandeld over onderwerpen als vervanging, ziekte, verhuizing en grensoverschrijdend gedrag. Twee klachten zijn bij de Landelijk Klachtencommissie Onderwijsen de Inspectie voor het Onderwijs terechtgekomen. Het aantal klachten verschilt niet veel met het aantal klachten in voorgaande jaren bij beide stichtingen. Het is wel merkbaar dat op scholen waar een bijzondere situatie speelt, bijvoorbeeld na een fusieproces van twee scholen, meer klachten vanuit ouders komen. Dit is te verklaren vanuit de veranderingen die plaatsvinden op een school.

Tevredenheidspeiling
In 2017 hebben we, naast de analyse van de eindopbrengsten, tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd om niet alleen de effectiviteit van ons onderwijs te meten, maar ook de sociale veiligheid en het welbevinden van leerlingen en medewerkers. Een van de hoofdconclusies is dat leerlingen te weinig beeld hebben bij het doel van een les. Dat vinden we een erg belangrijk verbeterpunt. Kennis over het doel van de les is namelijk essentieel voor goed leren. Dit onderwerp krijgt meer aandacht: effectieve directe instructie moet leiden tot verbetering. 

“Naast alle consequenties die de harmonisatie van de twee stichtingen met zich meebracht en onze reflectie op de effectiviteit van ons onderwijs, hebben we in 2017 aandacht gehad voor de 21e-eeuwse vaardigheden. We moeten onze visie op leren aanpassen en onderzoeken hoe het gepersonaliseerd leren het beste tot zijn recht kan komen. We werken dit in 2018 verder uit.” 

 

Zie ook:  Trendoverzicht Cito-eindscores 2015-2017

 

"Goed onderwijs betekent bij ons ook: omgaan met verschillen."

Rebekka Bersee, manager Onderwijsontwikkeling

 

Ga naar:

Toezicht

 

Medezeggenschap

 

Innovatie en ICT

 

Human Resource Management

 

Bedrijfsvoering

 

Terug naar Jaarverslag