Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschap

“In 2016 hebben GMR De Basis en GMR Fluvius de eerste stappen gezet in het harmoniseren van de medezeggenschap binnen het samenwerkingsverband DeBasisFluvius. In 2017 kreeg dit een vervolg om de medezeggenschap verder te harmoniseren en daarbij de beide GMR-en zo mogelijk samen te laten gaan in een nieuwe vorm. Het doel was om dit verder te onderzoeken en uit te werken, waarbij we hebben geconstateerd dat er landelijk niet echt voorbeelden waren van andere schoolbesturen die eenzelfde proces van samengaan van medezeggenschap doorliepen. In die zin was het dus echt pionieren. 

‘Wij en zij-denken' was niet aan de orde. Door elkaar regelmatig te ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan en te willen leren van elkaar was het wederzijds vertrouwen al vrij snel aanwezig en werd het gaandeweg ook steeds vanzelfsprekender dat in het bestuurlijk samengaan van beide schoolbesturen de medezeggenschap niet kon achterblijven. Ook de goede relatie tussen de GMR-en en het College van Bestuur, waarin waardering en vertrouwen belangrijke factoren zijn, speelde hierbij een rol.” Eric Derksen, Voorzitter GMR De Basis van april 2014 tot september 2017.

“Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.” Eric Derksen

In 2017 zijn de GMR-en een eind gekomen met het harmoniseren van de medezeggenschap. Zo zijn de werkwijzen van beide raden verder op elkaar afgestemd om vervolgens op een organische manier samen te gaan werken door eerst gedeeltelijk plenair te vergaderen, en later ook als werkgroepen (De Basis) en commissies (Fluvius) in gesprek te gaan met de medewerkers van het shared services center. We zijn hierin als GMR-en door het College van Bestuur ook goed gefaciliteerd met ondersteu-ning door de bestuurssecretaris.

In het voorjaar werd duidelijk dat de voorzitters van beide GMR-en na de zomer afscheid zouden nemen. Hiermee ontstond de urgentie en ook de kans om meer tempo te maken in het samengaan. Dit heeft ertoe geleid dat nog voor de zomer een intentieovereenkomst door beide GMR-en is ondertekend om per 1 januari 2018 samen te gaan. In het najaar van 2017 is een kopgroep uit beide GMR-en samengesteld, met als opdracht het samengaan van beide GMR-en concreet vorm te geven en voor te bereiden.

Memorabel in 2017
Het markeren van de samenwerking door bekrachtiging van de intentieverklaring met de Raad van Toezicht en het werken aan een nieuwe medezeggenschapstructuur. De constructieve opstelling van alle GMR-leden, zowel uit de gelederen van De Basis als van Fluvius, om met elkaar te gaan voor het verbeteren van de kwaliteit van de medezeggenschap. In januari 2017 vergaderden de GMR-en van beide stichtingen nog apart. In het voorjaar zijn de vergaderingen van de twee GMR-en samengevoegd voor de gelijke agendaonderdelen. Ook de onderwerpen waar voor beide stichtingen beslissingen genomen moesten worden, zijn in gezamenlijkheid besproken en bediscussieerd. In het voorjaar is gestart met het samenvoegen van de werkgroepen en commissies. Hiermee is ook de voorbereiding van de advies- en instemmingsplichtige onderwerpen door beide GMR-en verder geharmoniseerd. Dit heeft geleid tot een toenemende gelijkluidende besluitvorming binnen beide GMR-en, wat de voortgang bevorderde.

Eind 2017 is een procedure gestart voor de werving en selectie van drie nieuwe RvT-leden. De GMR participeerde in de selectiecommissie, met een ouder uit GMR van De Basis en een ouder uit de GMR van Fluvius, samen met twee leden van de Raad van Toezicht. Dit is uitermate succesvol verlopen. Met het plan voor samenvoeging van de GMR-en is in december ingestemd, zodat begin 2018 tot implementatie kan worden overgegaan. De ambitie voor het komende half jaar is invulling geven aan de blauwdruk van de nieuw te vormen medezeggenschap, zodat met ingang van het schooljaar 2018/19 de nieuwe gemeenschappelijke medezeggenschapsraad geïnstalleerd en voldoende geëquipeerd is om zijn taken uit te voeren.

“Het is bijzonder om samen met een mooi team van betrokken mensen een bijdrage te mogen leveren aan beter onderwijs voor de kinderen van Arnhem.”

Erik Schepens, Voorzitter GMR Fluvius sinds juni 2017

 

Ga naar:

Onderwijs en Kwaliteit

 

Toezicht

 

Innovatie en ICT

 

Human Resource Management

 

Bedrijfsvoering

 

Terug naar Jaarverslag